شیشه سکوریت نوعی فرآینداست که عملیات حرارتی و گرمایی روی شیشه در کوره های بخوصی صورت می پذیرد. شیشه های خام بعد از ساخت و آماده سازی به سایز مورد نظر برش می دهند.

مشتریآقای رضایی
تاریخ تکمیل25آبان 1399
مهارت هاطراحی،ساخت،نصب